Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
daňový úrad Trnava
účtovníctvo, daňový úrad, finančná správa

Ako správne zaplatiť daň I

Viete ako správne zaplatiť daň ?

V našom článku Vám ponúkame informácie týkajúce sa platenia daní, čísel účtov a pod.

Od 01. 01. 2012 je každý daňový subjekt povinný poukazovanú platbu dane označiť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu. Každému subjektu bolo pridelené jeho vlastné číslo účtu – základné číslo účtu.

Číslo účtu pre úhradu dane sa skladá z prečíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu, ktorý označuje daňový subjekt a z identifikátoru Štátnej pokladnice.

Príklad:

5xxxxx                                                                – 8xxxxxxxxxx                                                                / 8180

predčíslie označujúce druh dane            základné číslo účtu daňového subjektu                   kód Štátnej pokladnice

Netreba zabudnúť, že od 01. 01. 2014 sa číslo účtu uvádza vo forme IBAN. Nakoľko je IBAN tvorený z predčíslia účtu a základného účtu subjektu, musí si ho daňový subjekt vygenerovať samostatne.

Nižšie uvádzame zoznam predčíslí účtov v Štátnej pokladnici pre úhradu daní spravovaných daňovými úradmi (Finančná správa SR):

Por. č.Názov účtuPredčíslie účtu
1.Daň z pridanej hodnoty500240
2.Zábezpeka na DPH501104
3.Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR500216
4.Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu500208
5.Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti500259
6.Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku500224
7.Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí500232
8.Daň z príjmu vyberaná zrážkou500267
9.Osobitný odvod finančných inštitúcií501075
10.Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach501091
11.Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel500689
12.Daň z motorových vozidiel – DÚ Banská Bystrica500320
13.Daň z motorových vozidiel – DÚ Bratislava, DÚ pre VDS500275
14.Daň z motorových vozidiel – DÚ Košice500339
15.Daň z motorových vozidiel – DÚ Nitra500304
16.Daň z motorových vozidiel – DÚ Prešov500347
17.Daň z motorových vozidiel – DÚ Trenčín500291
18.Daň z motorových vozidiel – DÚ Trnava500283
19.Daň z motorových vozidiel – DÚ Žilina500312

 

úhrada daní a zloženie zábezpeky na daň spravovaných zo strany colných úradov

Por. č.

Názov účtu

Predčíslie účtu

1.SPD z elektriny tuzemsko C500005
2.SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C500013
3.SPD z liehu – tuzemsko C500021
4.SPD z piva – tuzemsko C500048
5.SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C500056
6.SPD z uhlia – tuzemsko500064
7.SPD z vína – tuzemsko C500072
8.SPD zo zemného plynu – tuzemsko C500080
9.Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C500099
10.Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica500101
11.Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava500128
12.Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce500136
13.Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice500144
14.Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava500152
15.Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina500160
16.Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra500179
17.Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov500187
18.Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín500195