Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
úrad Trnava
daňový úrad

 Nárok na odpočet dane – ubytovanie pre obchodných parterov

Nakoľko sa blíži koniec roka, mnoho spoločností nás oslovuje s otázkou, či si môžu uplatniť daň z pridanej hodnoty (DPH) z faktúr za ubytovanie s raňajkami pre svojich obchodných partnerov, pri prezentácií nových produktov. Taktiež často vzniká otázka, či je tento výdavok daňovo uznateľným.

Aké daňové výdavky nie sú teda považované za náklady? Ide o taký druh nákladov, ktoré priamo nesúvisia so zdaniteľným príjmom. Takýto druh nákladov subjekt mohol riadne zaúčtovať, ale ich použitie nie je dostatočne preukázané. Ide tiež aj o výdavky, ktoré často nazývame ako „reklamné predmety“– ich hodnota však nemôže prekročiť hodnotu 17 EUR (za jeden predmet). Z pohľadu legislatívy rieši túto problematiku zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Čo ďalej môžeme pod reprezentačnými výdavkami chápať? Ide vlastne výdavky, ktoré boli použité na účely občerstvenia alebo tiež o darčeky, ktoré sa odovzdali na firemných rokovaniach, za účelom zvýšenia prestíže spoločnosti. Z vlastnej praxe dokážeme konštatovať, že výdavky na reprezentáciu je nutné veľmi dobre posúdiť, pretože môže nastať situácia, že v subjekte A je výdavok určený ako náklad na reprezentáciu a v subjekte B môže byť ako riadne daňovo uznaným nákladom. Z hľadiska legislatívy, konkr. § 21 ods. 1 písm. h) – sú náklady na reprezentáciu spomenuté v tom istom odseku, ako reklamné predmety na základe ktorého výdavky na reprezentáciu nie sú daňovými výdavkami. Z uvedeného vyplýva, že náklady, ktoré boli použité na reprezentáciu budú navyšovať výsledok hospodárenia pri určení základu dane.

Z pohľadu DPH, konkr. § 49 ods. 7 písm. a) zákona č. 222/2004 k reprezentačným nákladom je uvedené, že nie je možné si odčítať daň pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia. To znamená, že celá suma vrátane DPH predstavuje nedaňový výdavok a bude zvyšovať výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov. Môže teda nastať situácia, že na reprezentáciu sa použije materiál alebo tovar, pri ktorých kúpe alebo tvorbe bola odpočítaná DPH a to preto, že v daný moment sa nevedelo, že ich časť sa použije práve na reprezentáciu. Darovanie takého predmetu, pri ktorom DPH bola odpočítaná, sa bude považovať podľa § 8 ods. 3 za dodanie tovaru za nejakú protihodnotu a účtovne bude podliehať daňovej povinnosti. V prípade neplatcu DPH sa bude považovať celková suma výdavkov na reprezentáciu vrátane DPH za nedaňový výdavok.

V závere môžeme teda konštatovať, že ubytovanie s raňajkami pre Vašich firemných partnerov predstavujú náklady na reprezentáciu a teda patria k nedaňovým výdavkom a tiež nie je možné riadne odpočítať z takýchto nákladov DPH.